Általános Felhasználási feltételek

 
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a FAST HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.; Cégjegyzékszám: 13-09-101809; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 13282156-2-44; e-mail: info@fasthungary.hu, illetve info@sencor.hu; telefonszám: +36/ 23 330 830, tárhelyszolgáltató adatai: Pux S.r.o. (Cégjegyzékszám: 26915545; Székhely: Křenová 69, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság)) a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett [www.sencor.hu] oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél/Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek.

A Szolgáltató, mint a sencor.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a sencor.hu erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél vagy valamennyi Felhasználónak a saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az ÁSZF módosított változata megjelenik az oldalon. A Felhasználó jogosult a módosított ÁSZF ellen tiltakozni, amint arról a Szolgáltató tájékoztatta).
 

1.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI


Társaság cégneve: FAST HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve: FAST HUNGARY Kft.
Székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.
Telefonszám: +36/ 23 330 830
E-mail cím: info@fasthungary.hu, info@sencor.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-101809
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbíróság
Adószám: 13324405-2-13  

1.2 AZ ALÁBBI FOGALMAK A JELEN ÁSZF-BEN A KÖVETKEZŐK SZERINT ÉRTELMEZENDŐK:
 
 • Eladási ár: a Szolgáltató által eladásra kínált Termék tényleges eladási ára, a Termék vételára beleértve az ÁFA-t és további esetleges adókat (vételár), amely magyar forintban értendő.
 • Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a sencor.hu oldal tartalmához hozzáfér.
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • Gyártó: a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § 8. pontjában meghatározott gyártó.
 • Korábbi Ár: árcsökkentés alkalmazása esetén a Szolgáltató megjeleníti a Weboldalon eladásra kínált Termék korábbi árát (áthúzott ár). A korábbi ár a Szolgáltató által az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt a Szolgáltató által a Weboldalon eladásra kínált Termékek vonatkozásában alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár. Ha a Termék harminc napnál rövidebb ideje van forgalomban Weboldalon, a korábbi ár a Szolgáltató által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző tizenöt nap.
 • Kereskedelmi értesítés: minden olyan, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küldött értesítés (például: e-mail, sms, web értesítés stb.), amely általános és tematikus információt tartalmaz a korábban vásárolt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről. Információt nyújt azokról a Termékekről és Szolgáltatásokról, amelyeket a Vásárló a „Saját fiók/Kosár” szekcióban helyez el.
 • Kosár:A Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni. Amennyiben a Kosárba helyezett termékeket és szolgáltatásokat Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti a Szolgáltatótól kapott Kereskedelmi Értesítéseknek köszönhetően.
 • Kosárérték: egy Megrendelésben a Szolgáltatótól megrendelni kívánt Termékek vételárának (Eladási árának) összege, csökkentve az Ügyfél/Felhasználó által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz a Vásárló által a Megrendelés leadását követően a Szolgáltató részére fizetendő végösszeg.
 • Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz a Szolgáltatónak, amelyet a Szolgáltató e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül a Kosárba helyezett terméklistáról a terméket.
 • Saját fiók: az Ügyfél a sencor.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a sencor.hu-n, a Szolgáltató részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hozhat létre, de lehetősége van regisztráció vagy Saját Fiók nélküli rendelés leadására is. A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot, és releváns dokumentumokat. A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a rendelés leadásakor Vásárló által elfogadott ÁSZF dátum alapján a Szolgáltató által, kérésre visszakereshető. A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a sencor.hu használatából kizárni. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a sencor.hu használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél/Felhasználó visszaélés szerűén használja a sencor.hu platformot, illetve annak a szolgáltatásait.
 • Szerződés: a Szolgáltató és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, a Szolgáltató és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
 • Tartalom: minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; – minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet a Szolgáltató a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld; – a Szolgáltatóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak.
 • Termékek és Szolgáltatások: minden olyan, a Weboldalon szereplő, a Szolgáltató által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél/Felhasználó a Weboldalon a megrendelését leadhatja. A Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Termék használatára vonatkozó utasításokat a Termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a Termék részletes tényleges tulajdonságait a használati utasítás tartalmazza. A Termékhez tartozó használati utasítás minden esetben a Vásárló részére átadásra kerül.
 • Ügyfél: az a Felhasználó, aki a sencor.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal a sencor.hu Általános Szerződési Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése. A jelen Szabályzat hatálya azokra a fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre terjed ki, akik a Webáruházat használják, megrendelést adnak el, illetve akikkel Termékre vonatkozó az adásvételi szerződés létrejön.
 • Vállalkozás: természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, ideértve a Szolgáltató is.
 • Vásárló: az az Ügyfél vagy Felhasználó, aki a sencor.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életév betöltése.
 • Weboldal: a www.sencor.hu weboldalon található online kereskedelmi áruház.

1.3 A SZERZŐDÉS HATÁLYA
 
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.sencor.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozza.
  
 

2.    A szerződés elektronikus úton történő megkötése

2.1 Megrendelés folyamata 

2.1.1 regisztráció 

 
A Megrendeléshez a Felhasználó a Weboldalon található Regisztráció menüpont alatt Saját fiókot hozhat létre a neve, e-mail címe és jelszó megadásával vagy lehetősége van Saját fiók létrehozása nélküli vásárlásra is. Saját fiók létrehozásához szükséges egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása. Az Ügyfél a Saját fiók regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adavédelmi nyilatkozatokban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

Az Ügyfél/Felhasználó felelős azért, hogy olyan email címmel regisztráljon a weboldalra, illetve olyan email címet adjon meg, amelyek rendelkezni jogosult.

Az Ügyfél jogosult arra, hogy regisztrációját bármikor törölje.

A Szolgáltatót az Ügyfél/Felhasználó által tévesen, pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli.

Ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti vagy illetéktelen személyek számára nem a Szolgáltatónak felróható okból megismerhetővé válik, a Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért.

Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél általi megváltoztatásából eredő kárért, hibáért nem terheli felelősség.

Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az ezekből eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó minden, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, ezáltal a Szolgáltató felelősségét kizárja.
 

2.1.2    megrendelés leadása

 
A Weboldalon keresztül az Ügyfél/Felhasználó elektronikus úton Megrendelést adhat le akképpen, hogy a kiválasztott Terméket a Kosárba helyezi, illetve megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és átvételi módot. A Termék Kosárba tevése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

Az Ügyfél/Felhasználó jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva kezdeményezheti a Megrendelés véglegesítését, amely a Megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail kiküldését követően tekinthető véglegesnek.

A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok megfelelnek a valóságnak, illetve hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató kizárólag a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot a Vásárlóval a megadott elérhetőségek bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét megtéríti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.

Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról a termék a „törlés” gomb segítségével bármikor törölhető. A Szerződés módosítására, illetve törlésre írásos formában is lehetősége van a Vásárlónak, ezt megteheti e-mail útján, a Szolgáltató által feltüntetett levelezési címen keresztül.

 

2.1.3    megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte


A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását (első rendszerüzenet).

A Szolgáltató és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre - akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Szolgáltató által elfogadottá, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja a Szolgáltatótól a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást (második, visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja a Vásárló által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A fogyasztónak minősülő Vásárlót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor számít a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A visszaigazolt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.


 

2.1.4    Fizetés


Általános jelleggel a következő fizetési módok fogadhatóak el: online bankkártyás fizetés, banki átutalás, utánvét. Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyos fizetési módokat egy adott megrendelésnél ne fogadjunk el, és más fizetési módokat írjunk elő. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés) során a Szolgáltató nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ. A Webshopban a Szolgáltató által kibocsátott kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány használható fel.

A Vásárló felelős az általa kiválasztott fizetési módból eredő következményekért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a Vásárló által leadott Megrendelést, amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi, amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót, ha a Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

Abban az esetben, ha hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ideértve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat a vásárlási szándéktól. Vásárlót ezen elállási jog indoklás nélkül megilleti.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Webshopban a Webshopon kívüli más, nem a Szolgáltató által üzemeltetett honlapokra (a továbbiakban:” Külső honlap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső honlap által a Vásárlót ért károkért.

A Szolgáltató vállalja az Eladási ár visszafizetését:
 • Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre a Szolgáltató kérelmére
 • Ha a Vásárló a Megrendelést banki utalással végezte el, az Eladási ár a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalással történik.
 • Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá az Eladási ár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor az Eladási ár visszatérítése postai úton történik.

A Szolgáltató köteles az eladási ár visszafizetésére:
 • Ha a Vásárló eláll a vásárlástól
 • Ha a vállalkozás nem teljesítésének oka, hogy a szerződés közvetett tárgya nem áll rendelkezésre és fogyasztó fizetett foglalót.
 • Ha a Szolgáltató a Vásárló által megrendelt Termék szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét.
 

3.    számlázás


A vásárlónak jogában áll eldönteni a megrendelése során, hogy az elérhető fizetési módok közül melyiket választja. A Weboldalon szereplő Termékek árai magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

Az Áfatörvény értelmében nem minősül előlegfizetésnek, ha az Ügyfél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont. A Megrendelésben fel van tüntetve a Termék ára, és a választott fizetési mód. A Szolgáltató a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékről. E számlán feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód és fizetési határidő. A Vásárló bankkártya-adatait a Szolgáltató nem tárolja, illetve nem kerülnek továbbításra.

A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására. Amennyiben a számla jövedéki terméket tartalmaz, tovább értékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

A Szolgáltató az értékesített Termékekről szóló számlát papír alapon bocsátja a Vásárló rendelkezésére a megrendeléshez tartozó kísérő dokumentumokkal együtt.

Amennyiben a Vásárló nem találja a megrendelt termék vagy termékek kísérő dokumentumait – beleértve a kiállított számlát/számlákat –, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

 

4.    száLlítás


A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre kézbesíti. A Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

A Szolgáltató biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

A Megrendelés leadásának folyamata során a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás költségéről, a Termék kiszállításának várható időpontjáról. A Termék szállításával kapcsolatos közlések és értesítések, nem válnak a szerződés részéve, azok tájékoztató jellegűek. Ennek okán egyik Fél sem fordulhat kártérítési igénnyel a másik Félhez a szállítással kapcsolatos tájékoztatásokban rögzítettek elmaradása esetén.

A megrendelt Termék mennyiségi és minőségi megfelelőségéről a kézbesítést, illetve átvételt követően a Vásárló köteles késedelem nélkül ellenőrizni. A csomag kibontásakor a Vásárlónak meg kell győződnie arról, hogy az általa rendelt Termék, a rendelésben rögzített mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel-e (Termék észlelhető hibája).

 

5.    TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA


A Termék vételárának teljesítésekor, a Termék feletti tulajdonjog átszáll a Vásárlóra.

 

6.    JÓTÁLLÁS


Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján új tartós fogyasztási cikkek tekintetében jótállásra köteles a fogyasztónak minősülő Vásárlók felé. A jogszabály alapján kötelező jótállás hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek felsorolását 2024. június 30-ig az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. melléklete, míg 2024. július 1-től a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló igazságügyi miniszteri rendelet tartalmazza. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a Szolgáltató a rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy üzemben tartása más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

A jogszabály alapján kötelező jótálláson felül a Szolgáltató önként is vállal jótállást az általa értékesített termékekre, alkatrészekre, tartozékokra a fogyasztónak minősülő Vásárlók felé.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Minden a Szolgáltató által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak megfelelő, illetve a Szolgáltató által önként vállalt jótállással. A Szolgáltató a Weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.

A Szolgáltató által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló választása szerint az alábbi igényekkel élhet:

• kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy

• a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.


A jótállás érvényesítésének menete:

A jótállás érvényesíthető a Szolgáltatónál, továbbá a jótállási igény bejelenthető közvetlenül a termék csomagolásában található jótállási jegy szerinti szakszervizben is.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jogszabály alapján kötelező jótállás időtartama az új tartós fogyasztási cikk vételárának függvényében határozható meg:
 
 • 10.000,- Ft-ot elérő, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó vételár esetén 2 év,
 • a 250.000,- Ft-ot meghaladó vételár esetén 3 év.

A Szolgáltató által a fogyasztók felé önként vállalt jótállás időtartama:
 
 • a 10.000, Ft-ot el nem érő termékekre vonatkozóan 2 év,
 • az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 1 év.

A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jogszabály alapján kötelező jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időtartam alatt a jogszabály szerinti új tartós fogyasztási cikk (kivéve: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, motoros vízi jármű) első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha az új tartós fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha az új tartós fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időtartam alatt a jogszabály szerinti új tartós fogyasztási cikk (kivéve: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, motoros vízi jármű) három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha az új tartós fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Jogszabály alapján kötelező jótállás esetén a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható új tartós fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Jogszabály alapján kötelező jótállás esetén, ha a fogyasztó az új tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
 
 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
 • elemi kár, természeti csapás okozta.
A fogyasztónak minősülő Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a Szolgáltató kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon a fogyasztó erre már nem tarthat igényt.
 

7.    ELÁLLÁS


A Fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Több termék egy szerződés keretében történő adásvétele esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

A jogszabály szerinti elállási jog a Szolgáltatóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót. A Fogyasztó ezt a jogot indokolás nélkül gyakorolhatja. Ha a Szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

A Fogyasztó elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található elállási nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak a Szolgáltató részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fenti határidő lejárta előtt elküldi.

A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a Fogyasztó felé. A Fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Fogyasztó elküldi az árut a Szolgáltató címére. A visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli. Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg az árut kifuvarozták a Fogyasztónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza az árut, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

Ha a Fogyasztó él az indokolás nélküli elállási jogával, és határidőben eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Fogyasztó részére visszatérítésre kerül a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a Fogyasztó a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá a megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor a visszatérítés postai úton történik.

A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató addig visszatartja a visszatérítendő összeget, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a Terméket visszaküldte a Szolgáltató részére.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Szolgáltatónak, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett.

A Szolgáltató megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Szolgáltatónak, hogy az átvétellel a Szolgáltatónak költsége merülne fel.

Elállási nyilatkozat-minta
(Ha el szeretne állni a szerződéstől, töltse ki ezt a nyilatkozatmintát és küldje azt vissza nekünk az alábbi címek valamelyikére)

Címzett vállalkozás neve: FAST HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.
E-mail cím: info@sencor.hu, info@sencor.hu

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt

Kapcsolódó anyagok listázása

Az alábbi linkre kattintva letöltheto formanyomtatványuk!

Elállási nyomtatvány


A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Szerződéstől való elállás joga nem gyakorolható az alábbi esetekben:

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Vásárló számára, csak akkor, ha a teljesítés a Vásárló kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Vásárló általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 
 • olyan Termék vagy Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így például: tisztítószerek, higiéniai termékek, fogkefék, borotvák, fülbe dugós fülhallgatók);
 • olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
 • a Kormányrendelet 29.§ (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
 

8.    SZAVATOSSÁG 

8.1    KELLÉKSZAVATOSSÁG


A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet is alkalmazandó.

A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – a következő mondatban meghatározott kivétellel - a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval. A fogyasztónak minősülő Vásárló által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A fogyasztónak minősülő Vásárló szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl a Vásárló a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti (Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év). Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a Termék teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már a Termék teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ennek megfelelően a fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a fogyasztónak minősülő Vásárló köteles bizonyítani, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

9.2   TERMÉKSZAVATOSSÁG


Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Termékszavatossági igényként a fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt a jelen pont alkalmazásában: gyártó) szemben gyakorolhatja.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania .

 

10.    FELELŐSSÉG 


A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

 

11.    SZERZŐI JOGOK


A jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Szolgáltató tulajdonát képezi és az ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes, magáncélú felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban, feltéve, ha ez a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja. Az előzőekben említett, személyes, magáncélú felhasználáson túl a Vásárló/Felhasználó a Szolgáltató kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, többszörözni, letölthetővé tenni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

Bármely Tartalom, amelyhez a Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.
 
 

12.    ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK 


A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Ügyfélnek/Vásárlónak/Felhasználónak a Megrendelés leadásához való jogosultsága és hozzáférése és/vagy valamely fizetési mód választása majd alkalmazása korlátozható, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló/Felhasználó a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Szolgáltatónak kárt okozhat.

A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk.

Az Ügyfél részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél által belépés, látogatás vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Szolgáltató szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és a Tartalom átküldését lebonyolító Szolgáltató alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét.

A Szolgáltató a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével- mint például a Vásárló előzetes tájékoztatásával- harmadik személyt bízhat meg. Ez nem kötött a Vásárló beleegyezéséhez, a Szolgáltató azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért.

Az Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Weboldalon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Weboldalon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Weboldalon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vásárló a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.
 

13.    TITOKTARTÁS 


Az Ügyfél által a Szolgáltatónak szolgáltatott bármely jellegű információt a Szolgáltatóbizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

 

14.    ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: Adatvédelmi Tájékoztató.

 

 

15.   VIS MAIOR


Vis Maior "mint elháríthatatlan külső ok", minden olyan eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, vagy olyan, a Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi számára az ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.
 

16.   PANASZKEZELÉS


Ügyfélszolgálat

Kérdéseivel kérjük forduljon ügyfélszolgálatunk csapatához.

A FAST HUNGARY Kft. Termékeivel kapcsolatban felmerülő kapcsolattartás a FAST Hungary Kft. ügyfélszolgálatán keresztül történik.

Békéltető testület

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen felmerülő fogyasztói jogvita, a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

A FAST HUNGARY székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.;
Elérhetőségei: Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.;
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;
Telefon/ Fax: +36 1 792 7881
Hivatali kapu/KRID: 560351920

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A FAST HUNGARY Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti az Európai Bizottság hivatalos oldalán található online vitarendezési platformon keresztül is (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU).

A Vásárló amennyiben Fogyasztó, fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes fővárosi, illetve vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységeihez is fordulhat (további információ: http://www.kormanyhivatal.hu/hu).

A Szolgáltató és Ügyfelek/Felhasználók a felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából fogyasztónak nem minősülő Vásárlók esetén a Budapest Környéki Törvényszék elé kell terjeszteni. A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) rendelkezései szerint. A fogyasztó által vagy a fogyasztóval szemben kezdeményezett bírósági per esetén a bíróság illetékességére a Pp. 26.§-28.§-ai irányadók.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldal Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa a jogszabályi környezet változását is figyelembe véve. Ebben az esetben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg a Weboldalon.
 

17.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Az alkalmazandó jog a magyar jog.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit és annak Mellékleteit egyoldalúan módosítani.

A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal, Webáruház felületén keresztül tájékoztatja.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különösen:

Polgári Törvénykönyvről szóló a 2013.évi V. törvény,
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény,
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet.

Jelen ÁSZF a következő linkre kattintva pdf verzióban is elérhető. ÁSZF


Szigetszentmiklós, 2024. május 13.
 

Fizetési lehetőségek

 
Megnevezés Bruttó ár Megjegyzés
Utánvétes fizetés 500 HUF  
Online kártyás fizetés 0 HUF  

Szállítási költségek

 

Megnevezés Bruttó ár Megjegyzés
DPD Háznál történő kézbesítés
0-10 kg:
1.690 HUF  
DPD Háznál történő kézbesítés
10-20kg:
2.490 HUF  
DPD Háznál történő kézbesítés 20+ kg: 3.990 HUF  
GebrüderWeiss 30 kg felett:  7.490 HUF  
MPL - Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: 990 HUF  
MPL - Háznál történő kézbesítés
0-10 kg:
1.990 HUF  
MPL - Háznál történő kézbesítés 10-20kg: 2.990 HUF  
MPL - Háznál történő kézbesítés 20+ kg: 5.990 HUF  
     
MPL szolgáltatás esetén felmerülő adminisztrációs költség: 5.000 HUF  Mit tegyen ha ...

 

Az árut sérülten szállították ki


Abban az esetben, ha olyan árut kapott, amelyet a kicsomagolás után sérültnek talált annak ellenére, hogy a csomagolás sértetlen volt, azonnal lépjen kapcsolatba velünk az info@sencor.hu e-mail címen.
 
 •  Az e-mail tárgyába írja be a „Sérült termék és rendelési szám” kifejezést;
 •  Csatoljon fényképeket a sérült termékről (a teljes nyilatkozatról, a sérülés részleteiről és a gyártási címkéről) és a termék csomagolásáról készült fényképeket (minden oldalról).  
 
Felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi telefonszámon is +36 23 330 830
Az ügyfélszolgálat Hétfőtől péntekig 09:00 - 16:00-ig áll a rendelkezésére.
 

Rossz csomag vagy hiányos szállítás

Ebben az esetben is kérjük a fentebb megadott elérhetőség egyikén jelezze a problémát!

 

  

 


 
Mégsem
Ön összehasonlítja
Összehasonlítás