Szerviz

A Sencor szervizpontok a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtják. Ezek a szervizpontok törekszenek a gyors és szakszerű javítási munkálatokra.
Jótállási feltételek
Hiba bejelentés
Garancia feltétel

Tisztelt Érdeklődő!

Meghibásodott Sencor termék esetén lehetőség van a terméket a vásárlás helyszínén leadni ( a vásárlástól számított 12 hónapig), vagy márka szervizünk részére eljuttatni a garancia idő teljes ideje alatt.

Figyelem a garanciális idő igazolásához, minden esetben szükség van a vásárlást igazoló bizonylat bemutatására. pl.: nyugta / számla, kitöltött garanciajegy!

Amennyiben a márkaszervizünk szolgáltatását választja, akkor az előzetes hiba bejelentés és egyeztetés után a terméket leadhatja személyesen nyitvatartási időben, futárszolgálattal illetve postai úton is.

Hiba bejelentés esetén a gyors ügyintézéshez kérjük a következő információkat minden esetben küldje el részünkre:

  • Termék cikkszám (például: SVC 7020BK porszívó)
  • A meghibásodás jellege, hiba leírás
  • Az Ön elérhetőségét (pontos cím, és telefonszám)  
Márkaszerviz elérhetősége:

 szerviz%at%fasthungary.hu  vagy a szerviz%at%sencor.hu


Márkaszervizünkben lehetőség van tartozék, alkatrész igénylésre is, melyhez minden esetben írásos egyeztetés szükséges. Alkatrész, tartozék rendelés esetén a pontos termék cikkszám mellet, lehetőség szerint az igényléskor küldjön képet az érintett részről. Az alkatrész igényét a szerviz@fasthungary.hu email címre küldheti el.
 
Szervizünk mindent megtesz a felmerült probléma gyors megoldása érdekében!

Fast Hungary Kft. - Szervíz
H - 2310 Szigetszentmiklós
Kántor u. 10. 
Telefon: +36 23 330 831

 

Sencor roller szerviz:
(kizárólag a Sencor elektromos rollerek számára)

 
Kapcsolattartó:    Kurdi Tamás
Cím:                     2310 Szigetszentmiklós Födémesi utca 14
Telefon:               +36501287441
E-mail:                 kurdi.tamas.ev@gmail.com

Sencor Garancia 

1. A termék gyártója és importőre: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság)

2. A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

3. A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól) illetve, ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 250.001, - Ft eladási ártól 36 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a fogyasztó az átadástól számított fél éven belül helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a termék átadásától kezdődik. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) az általunk vállalt jótállási idő 12 hónap, azzal, hogy az elemekre az általunk vállalt jótállás nem terjed ki. Minden olyan termékünk (illetve annak alkotórésze vagy tartozéka), amely szerepel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. sz. mellékletében és vételára a bruttó 10.000,- Ft-ot eléri, tartós fogyasztási cikknek minősül, és mint ilyen, kötelező jótállás hatálya alá is tartozik (a termék árától függően 100.000,- Ft-ig 1 évig, 100.001,- Ft - 250.000,- Ft között 2 évig, illetve 250.001,- Ft-tól 3 évig tart a kötelező jótállás). Az általunk vállalt jótállás a 10.000, - Ft vételár alatti vagy a Rendeletben nem szereplő egyéb termékek esetén a teljes 24 hónap tekintetében, míg a Rendeletben szereplő 10.000, - Ft vételárat elérő és 100.000, - Ft vételárat meg nem haladó termékek esetén a 13-24 hónap közti időtartamra önként vállalt jótállás. Önként vállalt jótállás továbbá a termékek alkotórészeire és tartozékaira vonatkozó jótállás, ha a Rendeletben szereplő termékek alkotórészének vagy tartozékának vételára a bruttó 10.000, - Ft-os vételárat nem éri el továbbá, ha a termék maga a Rendeletben nem szerepel.


4. A jótállási igény (alábbi 6.(i) és 6.(ii) pontok) a jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási árat meghaladó termék esetén a terméket értékesítő vállalkozásnál, kijavítási igény esetén annak székhelyén, vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve kijavítási és csere igény esetén a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is érvényesíthető. Az előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termékekre a kötelező jótállási időn felüli további egy éves önkéntes jótállási idő esetén jótállási igényként a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag csere és javítás érvényesíthető, amely igényekkel Ön az értékesítő vállalkozáshoz vagy a hivatalos szervizhez is fordulhat.

5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismételten hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolttá teszi az árleszállítást vagy az elállást . A fogyasztó akkor is jogosult a 6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a csereként szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árut, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.

9. Kötelező jótállás esetén a vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló jogszabály szerinti tartalommal.

10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.

11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában valamint, ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok szerint nem igényli a vételár arányos leszállítását, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.

12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.

13. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben (tehát a termék árától függően 24 vagy 36 hónapig, illetve alkotórész, tartozék esetén 12 hónapig) érvényesíthető! Mindazonáltal a kötelező jótállási határidő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

14. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

15. A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).

16. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A fogyasztónak a hibás árut a kijavítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A kötelező jótállás keretében javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés (a fenti 10.,11.,12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a kötelező jótállás keretében érvényesített javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

17. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát ▪ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ▪ fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) ▪ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ▪ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ▪ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági (Ptk. 6:159. § - 6:167.§) illetve termékszavatossági jogait (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§), és ezek jogszabályban előírtak szerinti térítésmentes gyakorlását nem érinti. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő kártérítési jogait. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

18. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek, és https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek).

Szigetszentmiklós, 2023.05.22.

Mégsem
Ön összehasonlítja
Összehasonlítás