Szerviz

A Sencor szervizpontok a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtják. Ezek a szervizpontok törekszenek a gyors és szakszerű javítási munkálatokra.
Jótállási feltételek
Hiba bejelentés
Garancia feltételTisztelt Érdeklődő!

Meghibásodott Sencor termék esetén lehetőség van a terméket a vásárlás helyszínén leadni ( a vásárlástól számított 12 hónapig), vagy márka szervizünk részére eljuttatni a garancia idő teljes ideje alatt.

Figyelem a garanciális idő igazolásához, minden esetben szükség van a vásárlást igazoló bizonylat bemutatására. pl.: nyugta / számla, kitöltött garanciajegy!

Amennyiben a márkaszervizünk szolgáltatását választja, akkor az előzetes hiba bejelentés és egyeztetés után a terméket leadhatja személyesen nyitvatartási időben, futárszolgálattal illetve postai úton is.

Hiba bejelentés esetén a gyors ügyintézéshez kérjük a következő információkat minden esetben küldje el részünkre:

  • Termék cikkszám (például: SVC 7020BK porszívó)
  • A meghibásodás jellege, hiba leírás
  • Az Ön elérhetőségét (pontos cím, és telefonszám)  

 

Márkaszerviz elérhetősége szerviz@fasthungary.hu  vagy a szerviz@sencor.hu

 
Márkaszervizünkben lehetőség van tartozék, alkatrész igénylésre is, melyhez minden esetben írásos egyeztetés szükséges. Alkatrész, tartozék rendelés esetén a pontos termék cikkszám mellet, lehetőség szerint az igényléskor küldjön képet az érintett részről. Az alkatrész igényét a szerviz@fasthungary.hu email címre küldheti el.
 
Szervizünk mindent megtesz a felmerült probléma gyors megoldása érdekében!


Fast Hungary Kft. - Szervíz
H - 2310 Szigetszentmiklós
Kántor u. 10. 
Telefon: +36 23 330 831

Sencor Garancia 

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország).

 
A FAST Hungary Kft. (H- 2310 Szigetszentmiklós, Kántor u. 10.) mint a Sencor termékek magyarországi importőre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:


A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított 12 hónap.
 
A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.
 
Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint –

  • A hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne

  • Ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől.

  • Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 
A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.


A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát
▪ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)
▪ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ▪ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ▪ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.
 
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti.
Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Mégsem
Ön összehasonlítja
Összehasonlítás