szeptember 05, 2022

Mediaworks promóció

Mediaworks promóció
A HÓNAP TERMÉKE – 2024 JANUÁR-FEBRUÁR
„TÉLI” KAMPÁNY PROMÓCIÓS TÁJÉKOZTATÓ


 
„A HÓNAP TERMÉKE – 2024 JANUÁR-FEBRUÁR „TÉLI” KAMPÁNY PROMÓCIÓS TÁJÉKOZTATÓ
 

1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE A FAST HUNGARY KFT. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10., a továbbiakban: "Szervező"). A Szervező veszi fel a megrendeléseket, biztosítja a készlet erejéig a termék rendelkezésre állását, és szervezi a házhoz szállítást.

2. A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
A Promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki rendelkezik az 4. pontban meghatározott lapok valamelyikére vonatkozó, érvényes, befizetett előfizetéssel 2024 január vagy 2024 február hónapra vonatkozóan, és az 5. pontban foglaltak szerint részt vesz a Promócióban (a továbbiakban: "Résztvevő").

3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
A promóció 2024. január 25. napján kezdődik, és 2024. február 09. napjáig tart.
 
4. A PROMÓCIÓ MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA
A Promóció kizárólag a következő napilapokban 2. pontban meghatározott előfizetői részére kerül meghirdetésre: Napló, Fejér Megyei Hírlap, Vas Népe, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap, Új Dunántúli Napló, Tolnai Népújság, Somogyi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Új Néplap, Békés Megyei Hírlap, Heves Megyei Hírlap, 24 óra, Hajdú-Bihari Napló, Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország, Délmagyarország, Kisalföld.
5.. A PROMÓCIÓ MENETE
5.1. Részvétel
A Résztvevők kedvezményesen vásárolhatják meg az alábbi terméket:
A Résztvevők számára kedvezményesen megvásárolható termék- A TÉL TERMÉKE – JANUÁR-FEBRUÁR  (a továbbiakban: "Termék")
Sencor SCF 2001 Elektromos konvektor   
A termék ára nem előfizetők részére: 15 990 Ft
Kedvezményes ár előfizetők részére: 12 990 Ft
A Termék házhozszállítása: ingyenes.
A Résztvevők 2 féle módon jelezhetik kedvezményes termékvásárlási igényüket a Szervező részére:
1.           telefonon a 06-30-562-0327 telefonszámon
2.           e-mailben a mwpromocio@fasthungary.hu e-mail címen
 
A kedvezményes Termék kiszállításhoz, számlázáshoz, illetve, hogy az előfizetői státusz beazonosítható legyen Résztvevőknek az alábbi adataikat szükséges megadniuk:
Előfizető neve:
Előfizető címe:
Telefonszám:
E-mail cím:
A kedvezményes Termék ajánlat a készlet erejéig érvényes. Rendelkezésre álló készlet min. 1500 db
A Résztvevő a Promóció során három darab Termék vásárlására jogosult a kedvezményes áron.
 
5.2.      Házhozszállítás, fizetés
A Terméket az igénykéskor megjelölt címre, Magyarország területén a Szervező vagy annak alvállalkozója ingyen kiszállítja a Résztvevőknek. Külföldre nem biztosítja a termék szállítását. A termék kiszállításával kapcsolatban a Szervező a Megrendelő adatait (lásd: 6.pont) továbbítja a DPD Hungary Kft. részére.
 
A vételár a Termék kiszállításakor, az átvétel időpontjában, készpénzben fizetendő vagy bankkártyával fizetendő. A kiszállítás a megrendelés követő átlagosan 7 munkanapon belül kerül kiszállításra, a beérkező megrendelések sorrendjében.
 
5.3.      Elállási jog, panasztétel
 
A Résztvevőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén, a megvásárolt Termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
Az átvétel időpontját az átvételi elismervény vagy a futártól kapott nyugta bizonyítja.
A Résztvevőnek az elállási joggal érintett terméket saját költségén, sértetlenül, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, minden tartozékával és a számlával együtt a Szervező címére (Fast Hungary Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) kell visszaküldenie. A Termék utánvéttel történő visszaküldése nem lehetséges, a Termék visszaküldésének költségét a Résztvevő viseli. A Termék postai küldeményként nem küldhető vissza A Szervező a megfelelő állapotban visszaküldött termék átvételét és vizsgálatát követően 14 napon belül visszatéríti a Termék vételárát.
 
Résztvevő az elállási jogát nyilatkozat útján, illetve az alábbi, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatminta kitöltésével is gyakorolhatja:
Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Fast Hungary Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10., info@fasthungary.hu
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt
A nyilatkozatot elektronikus levélben kell az info@fasthungary.hu címre vagy postai úton a Szervező levelezési címére ( Fast Hungary Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) eljuttatni.
 
A Résztvevő a Termékkel vagy a Résztvevő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
E-mail: info@fasthungary.hu
Postai cím: Fast Hungary Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.
 
A felmerülő esetleges fogyasztói jogviták rendezése céljából a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is fordulhat.
Az eljárásra Résztvevő erre irányuló kérelme alapján a Résztvevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A Szervező székhelye alapján a Pest Megyei Békéltető Testület illetékes.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.Tel.: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
 
5.4.      Kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
5.4.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szervező hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szervező nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
5.4.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 5.4.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


5.4.3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Szervező 2 év jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 5.4.1. és a 5.4.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


5.4.4. 2+1 év kiterjesztett garancia
A Szervező a készülékek 2 éves jótállás mellé, további 1 év kiterjesztett garanciát kínál regisztráció esetén termékeihez. Az ezzel kapcsolatos részletek a www.sencor.hu/kiterjesztett-garancia aloldalon érhetők el.

6. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM
Adatkezelő: a Szervező, illetve az előfizetői státusz ellenőrzése tekintetében a Mediaworks Zrt.
A kezelt adatok köre: Ügyfélkód / Előfizető azonosító, Résztvevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
Az adatkezelés célja: a Promócióban való részvétel biztosítása, a Termék kedvezményes áron történő megvásárlása, a Termék kiszállítása a Résztvevő részére, számlázás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Résztvevő kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve az adatkezelés jogi kötelezettségek teljesítéséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja] szükséges.
Az adatkezelés időtartama: a Promóció lezárását követő 5 évig a Ptk.-ban foglalt általános elévülési időre tekintettel, a számviteli elszámoláshoz szükséges adatok 8 évig kerülnek megőrzése tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére.
A Promócióban való részvétel feltételének való megfelelés (előfizetői státusz) ellenőrzése érdekében a Szervező a Résztvevő alábbi adatait átadja a Mediaworks Hungary Zrt. számára kizárólag az előfizetői státusz ellenőrzése céljából: Ügyfélkód / Előfizető azonosító, Előfizető neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
Az előfizető beazonosítása a Mediaworks Zrt. által történik, amely adatkezelés tekintetében a Mediaworks Zrt. önálló adatkezelőnek minősül.
Az érintett személyek jogai: a Résztvevő tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.
A tájékoztatásra, hozzáférésre, helyesbítésre, törlésre, korlátozásra vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Promócióban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy: info@fasthungary.hu
A Résztvevő a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat panaszával (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; weboldal: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, illetve polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.


7. KAPCSOLAT
A Promóció kapcsán érdeklődni lehet a 06-30-562-0327-es telefonszámon munkanapokon 08:00 és 16:00 óra között.
A Promóció módosításának jogát a Szervező fenntartja.
Mégsem
Ön összehasonlítja
Összehasonlítás